Osnovne karakteristike programa.

Program je pisan u programskom jeziku FoxPro 2.6. Podržava mrežni rad pod Novellom i Windows-om. Minimum zahteva u hardverskom delu je računar 386 sa 4MB RAM-a. Što je računar bolji, program pokazuje sve bolje karakteristike, brži i sigurniji rad. U mrežnom okruženju bilo bi dobro da radne stanice imaju hard diskove jer ih program koristi za smeštanje privremenih datoteka, čime se prilično ubrzava  pristup podacima na serveru.

Pri projektovanju programskog paketa prilično velika pažnja je posvećena organizaciji baze podataka što je prouzrokovalo i sve ostale prednosti koje ovaj program ima nad sličnim programima iz konkurencije. Sledeće na čemu sam nastojao da istrajem jeste da se napravi što bolja komunikacija između operatera i programa odnosno računara. Ideja je bila da sa što manje kucanja dobijemo što više informacija kako na ekranu u interaktivnom radu, tako i u štampanim izveštajima. Ulasci i izlasci  iz programa, između opcija svedeni su na najmanju moguću meru.

Na prvi pogled program deluje prilično složeno, međutim već posle par dana rada korisnici su oduševljeni mogućnostima koje im pruža program, a to je pre svega mnoštvo korisnih informacija i ugodan rad. Sledeća popularna stvar kod ovog programa je to što je  iako nenamerno postao neka vrsta preteče Windows okruženja. Sve što se radi, radi se u "prozorima" pa otuda i  po mom mišljenju i po mišljenju ostalih korisnika dolazi  u praksi do vrlo brzog uhodavanja operatera i ostalih korisnika programa.

Posebna pažnja je takođe posvećena i zaštiti podataka. Toplo bih preporučio korisnicima i to  da koriste, ako su u mogućnosti  i uređaje za neprekidno napajanje (UPS) što u  situaciji kada su česti nestanci električne energije daje priličnu sigurnost od oštećenja podataka.

Iako je program pun uputstava nadam se da će ovaj priručnik doprineti još potpunijem radu  i sagledavanju svih mogućnosti  koje program pruža.

AUTOR

Salihagić Ramiz

dipl.ing.elektrotehnike

 

 

ADMINISTRACIJA

Organizacija podataka na hard disku je sledeća:

-Postoje datoteke koje su zajedničke za sve programe ili za sve firme. One su smeštene u zajedničkom direktorijumu (forall). One se formiraju pri instalaciji programa.

-Ostale datoteke  formira sam korisnik  i to prilikom otvaranja firme za koju se vode knjige. U tom momentu se na disku  formiraju posebni poddirektorijumi u koje se smeštaju podaci koji su  vezani samo za tu  firmu.

U program se ulazi iz glavne maske kucanjem slova "A". Naravno lozinka je neophodna za ulaz u svaki od programa. Kroz administraciju je moguće i vremensko ograničenje programa a u smislu instaliranja demo verzije programa. Program je zaštićen od kopiranja. Naravno zaštita nikada ne može da bude idealna, zato je po meni važeći moto da samo profesionalnim pristupom i aktivnom saradnjom sa korisnicima  može da se parira  neovlašćenom kopiranju i korišćenju programa.

Glavne opcije menija su: FIRME, OPERATERI, APLIKACIJE, POMOĆNE FUNKCIJE, OSTALO.

FIRME :

Na samom dnu ekrana nalazi se  kratko uputstvo koje važi za tekući prozor. Prelaskom u drugi prozor uputstvo se menja.

Ostatak ekrana je podeljen na dva dela(prozora). U gornjem delu se unose menjaju i brišu firme. Strelicom gore-dole se pomeramo u gornjem delu ekrana a interaktivno u donjem delu ekrana se menja skup aplikacija koje su otvorene za datu firmu.Taster F1 označava uvek unos novog podatka u ovom slučaju unos nove firme. Taster F2 označava uvek promenu podataka za tekući zapis, u ovom slučaju za označenu firmu. Tater F3 označava uvek brisanje tekućeg zapisa, u ovom slučaju označene firme.Taster F4 označava uvek prelazak u drugi (donji) prozor, u ovom slučaju se u tom(donjem) prozoru nalaze otvorene aplikacije. Tater F5 označava uvek štampu, u ovom slučaju listinga firmi sa otvorenim aplikacijama(opciono).Kada se nalazimo u donjem prozoru taster F1  označava otvaranje nove aplikacije za označenu firmu a F3 brisanje. Povratak na prethodni nivo je uvek taster "Esc".

OPERATERI:

U ovoj opciji se otvaraju lozinke operatera.Lozinka je kriptovana tako da je nemoguće čitanje lozinke van programa u slučaju da se radi o naprednijim korisnicima. Korisničko ime je polje koje se provlači svuda kroz stavke kao oznaka operatera koji je knjižio dati podatak.

APLIKACIJE:

Opcija  koja je rezervisana za administratora aplikacija odnosno čoveka koji instalira novi program.

POMOĆNE FUNKCIJE:

Kontrola izveštaja: Statistika po operaterima o broju proknjiženih stavki.

Reindeks: Opcija koja sređuje podatke(indekse).

Otvaranje nove godine: Opcija kojom korisnik može sam nezavisno od programera da otvori novu godinu.

OSTALO: Ova opcija provlači se kroz sve programe.

Dokumenti: Lokalni Editor teksta za pisanje raznih dokumenata.

Telefonski imenik. Kalendar i Kalkulator: korisne opcije.

Browse: opcija rezervisana za naprednije korisnike.

To bi bilo sve za ovaj deo paketa uz napomenu da se firme otvaraju u Administraciji za sve programe osim za PRODAJU(Maloprodaju) zbog specifičnosti organizacije maloprodaje.

Treba voditi računa da šifra iste firme bude ista u Administraciji i u Prodaji ukoliko firma(radnja) ima maloprodaju.

Zaštita na disk i Vraćanje zaštite : Opcija korisna za privremeno snimanje podataka za datu firmu na disk. Korisno kod obračuna plata kad se obračunava drugi deo plate. Korisno kod obračuna amortizacije i revalorizacije kada kroz program nemamo mogućnost da se vratimo nazad. Korisno kod prenosa podataka između udaljenih računara. Na ovom mestu bih još istakao i dve opcije koje važe za sve programe: Zapamćeni izveštaji i Izveštaji na disketi. Prva opcija se odnosi na izveštaje koje smo u toku rada snimili na disk a druga  na izveštaje koje smo snimili na disketu. Snimanje na disk vrši se u momentu kada izaberemo prikaz izveštaja na ekranu. Ako na pitanje: Naziv štampe upišemo naziv(8 karaktera) izveštaj će se pod datim imenom snimiti na disk. Ako izaberemo prikaz izveštaja na štampaču dobićemo meni koji nam pruža dodatne mogućnosti među kojima je i snimanje na disketu.

 

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Za ulazak u program pritisnite slovo "F" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoreno finansijsko knjigovodstvo,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>.

U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: NALOZI, PROMET,  IZVESTAJI ,ŠIFARNICI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

NALOZI:

Kroz ovu opciju se unose nalozi za knjiženje. U samom dnu ekrana nalazi se help koji nam  govori koji taster treba pritisnuti za određenu akciju. Ostatak ekrana je podeljen na dva dela (prozora). U gornjem prozoru se nalazimo kada uđemo i on predstavlja skup opštih podataka  o nalozima koje smo uneli a koje još nismo proknjižili.

F1- unos novog naloga, F2- promena osnovnih podataka za obeleženi nalog, F3- brisanje obeleženog naloga, F4- prelazak na donji prozor sa stavkama, F5- štampa naloga, F6- provera salda naloga, F7- knjiženje naloga, F8- potvrda za naloge koji dolaze iz drugih programa (veleprodaja, maloprodaja). Kada sa F4 pređemo na donji deo ekrana help se menja i imamo samo opcije : F1- unos stavki za obeleženi nalog, F2- izmena obeležene stavke, F3- brisanje obeležene stavke. Povratak nazad je uvek sa tasterom "Esc". Kod unosa stavki ako je potrebno mozete interaktivno otvarati nova konta i nove sifre partnera sa tasterom F1 kada se nalazite na polju konta ili polju partnera.

PROMET:

Podopcije su: Promet tekuće godine, Stanje tekuće godineSalda konti.

Promet tekuće godine: Ova opcija nam prikazuje proknjižene naloge. Korisne opcije su F6 i F7 traženje stavke po broju naloga i po iznosu. Takođe možemo sa F4 i <Enter> menjati neka polja stavke naloga koja ne ugrožavaju integritet naloga.

Stanje tekuće godine: Daje nam ekranski prikaz stanja po kontima(koja nemaju analitiku) za određenu poslovnicu odnosno ako ostavimo prazno polje poslovnice daje nam stanje po kontima za sve poslovnice.

Postupak rada je sledeći: Pozicioniramo se na određeni konto.Sa "Alt-K' i sa "Alt-P" možemo birati kumulativni pogled ili pojedinačni po mesecima. Sa tasterima "Tab" ili "Enter" prelazimo na

desni deo ekrana, izaberemo mesec i sa "Enter"-om možemo dobiti pregled knjiženja za taj mesec. Sa tasterom "Esc" vraćamo se nazad.

Salda konti: Za određeni analitički konto dobijamo ekranski prikaz knjiženja po partnerima. Kroz ovu opciju može da se koriguje ili vrši zatvaranje stavki za određenog partnera. U desnom delu ekrana sa stavkama zvezdicom su obeležene stavke koje su zatvorene. Stavke se povezuju po broju računa, broju partnera i zbiru iznosa (ako je plaćanje iz više delova). Sa "Tab"-om ili sa "Enter"-om prelazimo na deo ekrana sa stavkama. Izaberemo stavku strelicom gore-dole i sa "Enter"-om otvaramo ekran za promenu određenih polja koja ne ugrožavaju integritet knjiženog naloga. Na raspolaganju nam je polje Broj dokumenta kojim možemo regulisati zatvaranje stavki. U slučaju da nam je potrebno zatvaranje recimo više računa jednom uplatom na raspolaganju nam je i zatvaranje na "višem" nivou pomoću polja Zatvaranje  u koje ubacujemo broj odnosno šifru zatvaranja za sve stavke koje hoćemo da zatvorimo. Sa tasterom "Esc" vraćamo se nazad. Na raspolaganju su nam još i opcije "Alt-S"-traženje po broju stavke, "Alt-N" traženje po nazivu partnera, "Alt-L" štampa IOS-a, "Alt-I" i "Alt-R".

IZVEŠTAJI:

 Mnogo korisnih izveštaja među kojima bih izdvojio:

Analitički: - Kartica glavne knjige

                 - Kartica po datumu

                 - Kartica salda konta

                 - Kartica analitike

                 - Specifikaciju po dokumentu i poslovnici

                 - Specifikaciju salda konta

Sintetički:   - Zaključni list

                 - Bruto stanje

                 - Bilans uspeha

                 - Bilans stanja

ŠIFARNICI:

Podopcije su:  Kontni plan, Dokumenti, Poslovnice, Partneri, Šifre AOP, Radnici, Valute, Opštine.

Kroz sve opcije princip rada je isti: F1- unos novog podatka, F2 - promena obeleženog podatka, F3- brisanje obeleženog podatka, F4 - sortiranje po nazivu ili šifri, F5- štampa, F6 i F7- pretraživanje.

Kontni plan: Zajednički za sve firme. Otvaramo šifre i nazive konta. Status-analitički ili ne.Vrsta- za knjiženje ili ne.

Dokumenti: Vrste dokumenata. U startu postoji određen skup koji korisnik može da menja prema vlastitim potrebama. Zajednički za sve firme.

Poslovnice: Otvaranje poslovnica za datu firmu. Može biti jedna ili više poslovnica. Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme.

Partneri: Otvaranje  partnera(kupaca i dobavljača). Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme.

Šifre AOP: Šifarnik bitan za izveštaje Bilans uspeha i Bilans stanja. Zajednički za sve  firme.

POMOĆNE FUNKCIJE:

Reindeks: Opcija koja je zastupljena u svim programima a iz skupa je zaštitnih funkcija sistema.Označava ponovno formiranje neophodnih indeksa tekuće baze podataka.

Rekonstrukcija stanja i Rekonstrukcija zbirnih:  Iz skupa zaštitnih funkcija sistema. Zbirna stanja analitičkih i neanalitičkih konta smeštaju se u posebne datoteke u toku knjiženja naloga. Ova opcija omogućava ponovno formiranje tih datoteka.

Promena konta

Denominacija.

Zatvaranje knjiga.

Početno stanje: Kada kroz administraciju otvorimo novu godinu ova opcija nam pruža mogućnost da obrišemo kompletan promet u novoj godini ili da otvorimo početni nalog.

 

ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (Veleprodaja)

Za ulazak u program pritisnite slovo "B" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoreno robno-materijalno knjigovodstvo,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>.

U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: MATIČNI PODACI, ULAZ ROBE, IZLAZ ROBE ,IZVEŠTAJI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

MATIČNI PODACI:

Podopcije su: Artikli, Poslovnice, Valute, Partneri, Jedinice mere, Opštine-Ziro, Tarifni sistem i Model knjiženja.

Artikli: Postupak kod svih šifarnika je isti. Imamo opcije: F1- unos novog podatka, F2- izmena obeleženog podatka, F3- brisanje obeleženog podatka, F4- sortiranje po šifri ili nazivu, F5- štampa, F6 i F7- pretraživanje. Artikle moramo uneti(registrovati) kroz ovu opciju pre nego krenemo u opciju za ulaz robe.

Poslovnice: Opcija je dostupna u svim programima. Poslovnica u veleprodaji ima značenje magacina koji možemo voditi po nabavnim, prosečnim nabavnim i prodajnim cenama.

Valute: Opcija je podešena pri instalaciji.

Partneri: Otvaranje  partnera(kupaca i dobavljača). Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme.

Jedinice mere.

Opštine-Ziro: Opcija koju treba ažurirati za automatsku štampu virmana.

Tarifni sistem: Podopcije su : Šifarnik poreza i Tarifni sistem.

            ŠIfarnik poreza: Opcija koja je nameštena pri instalaciji. Namenjena štampi virmana.

Tarifni sistem: Opcija koja vas rešava glavobolje usled čestih promena stopa poreza. Jednostavnim postupkom u gornjem delu ekrana otvorite novi tarifni sistem i period u kome važi. Tarife i stope će se automatski preneti u novi tarifni sistem. Dalji postupak je da sa F4 pređete u donji deo ekrana gde su tarife sa stopama. Pozicionirate se na one koje hoćete da menjate i sa F2 promenite stope.

Modeli knjiženja: Modelima knjiženja obezbeđena je automatika formiranja finansijskog naloga za svaku vrstu promene: ulaz, izlaz, povraćaj, nivelaciju. Opcija se podešava prilikom instalacije pojedinačno za svakog korisnika a shodno kontnom planu koji koristi.

ULAZ ROBE:

Podopcije su: Ulazni dokumenti, Arhivirani ulazi, Nivelacija .

Ulazni dokumenti: Kroz ovu opciju se vrši ulaz robe u magacin. Na ekranu imamo pregled opštih podataka po ulazima. U dnu ekrana je kratak help koji ima sledeće opcije: F1- unos novog ulaza, F2- promena opštih podataka za obeleženi ulaz, F3- brisanje obeleženog ulaza, F4- prelazak na stavke za obeleženi ulaz, F5- F6- i F7- štampa raznih ulaznih izveštaja.Ako želimo da formiramo finansijski nalog za ulaz ili ulaze pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

 Za unos opštih podataka za ulaz neophodno je prethodno otvoriti poslovnice i partnere. Pozicioniramo se na ulaz koji nas interesuje i pritisnemo taster F4 za prelaz na stavke tog ulaza. Otvara se prozor u donjem delu ekrana a help se interaktivno menja. Sada su nam raspoložive opcije: F1- za unos nove stavke, F2- za izmenu podataka za već unetu stavku, F3- za brisanje tekuće stavke. Sa tasterom "Esc" vraćamo se unazad.

Arhivirani ulazi: Ova opcija nam služi za pregled i štampu već urađenih povraćaja robe dobavljaču.

Nivelacija: Ova opcija nam omogućava promenu cena robe u magacinu u slučaju da se magacin vodi po prodajnim cenama. Inicijalizacija znači formiranje privremene radne datoteke u kojoj se beleže promene cena. Ta datoteka se briše posle ažuriranja odnosno knjiženja- taster F6. Ako smo se predomislili uvek možemo da se vratimo sa "Esc".U slučaju da izaberemo "Ne" za inicijalizaciju, dobićemo pregled svih urađenih nivelacija. U gornjem delu ekrana zbirno a u donjem delu po stavkama.Sa F5- možemo štampati nivelaciju, a ako želimo da formiramo finansijski nalog za nivelaciju ili nivelacije pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

Sa "Esc" se vraćamo unazad.

IZLAZ ROBE:

Podopcije su: Prodaja, Arhivirane fakture, Arhivirane profakture.

Prodaja : Kroz ovu opciju se vrši izlaz robe iz magacina. Inicijalizacija "Da" znači da želimo da formiramo privremenu radnu datoteku sa trenutnim lagerom i cenama a u cilju prodaje, storniranja, internog prelaza u drugi magacin, formiranje profakture. Kada smo prošli kroz ovaj dijalog dobijamo ekran na kome možemo da ubacimo količinu koju prodajemo(storniramo) koja mora biti manja od stanja na lageru i u slučaju da prodajemo po drugim cenama ubacimo i cenu i izaberemo šta ćemo sa tom kolicinom: prodaja, storno, profaktura, interni . Pored stavke će biti ubačena oznaka "P","S", "R" ili "I" u zavisnosti od toga šta smo izabrali. Na raspolaganju su tasteri za brzo pretraživanje F7 i F8. Kada završimo sve na ovoj radnoj datoteci, da bi se promene registrovale moramo pritisnuti taster F6- koji znači knjiženje urađenih promena u magacinu. Zatim se otvara dijalog prozor preko koga unesemo datum izlaza, podatke o kupcu. Prođemo do kraja sva pitanja i promena je proknjižena.

Arhivirane fakture: Kroz ovu opciju možemo pogledati već urađene fakture, štampati ih, formirati finansijski nalog sa "Alt-K" ili  stornirati fakturu.

Arhivirane profakture: Kroz ovu opciju možemo pogledati već urađene profakture, štampati ih ili  brisati.

IZVEŠTAJI:

Podopcije su: Lager lista -zbirna po artiklima, Stanje po kalkulacijama - lager lista artikala po ulazima., Izveštaj prodaje- izveštaj sa rekapitulacijom poreza za plaćanje. Kartica robe , Popisna lista , Kepu knjiga i dva korisna zbirna izveštaja po dokumentima i po artiklima.

POMOĆNE FUNKCIJE:

Podopcije su: Početno stanje, Kontrola stanja lagera, Reindeks i Prosečne cene.

Početno stanje: Kada kroz administraciju otvorimo novu godinu ova opcija služi da se opciono robni promet u novoj godini prenese kao početno stanje ili da se promet obriše i da se baze pripreme za knjiženje u novoj godini. 

Kontrola stanja lagera: Opcija iz skupa zaštitnih mera. Funkcija je regeneracija stanja lagera po ulazima.

Reindeks: Opcija koja je zastupljena u svim programima a iz skupa je zaštitnih funkcija sistema.Označava ponovno formiranje neophodnih indeksa tekuće baze podataka.

Prosečne cene: Služi za obračun prosečnih cena kad se magacin vodi po prosečnim nabavnim cenama.

 

PROIZVODNJA

Za ulazak u program pritisnite slovo "D" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoren program za proizvodnju,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>.

U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: MATIČNI PODACI, ULAZ ROBE, RADNI NALOZI, IZLAZ ROBE ,IZVEŠTAJI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

MATIČNI PODACI:

Podopcije su: Artikli,Normativi,Poslovnice,Valute,Partneri,Jedinice mere,Opštine-Ziro,Tarifni sistem i Model knjiženja.

Artikli: Postupak kod svih šifarnika je isti. Imamo opcije: F1- unos novog podatka, F2- izmena obeleženog podatka, F3- brisanje obeleženog podatka, F4- sortiranje po šifri ili nazivu, F5- štampa, F6 i F7- pretraživanje. Artikle moramo uneti(registrovati) kroz ovu opciju pre nego krenemo u opciju za ulaz robe.

Normativi: Otvaranje normativa: F1- unos novog normativa, F2- izmena obeleženog normativa, F3- brisanje obeleženog podatka, F4- unos sastavnice za proizvod, F5- štampa, F6 i F7- pretraživanje. Normative moramo uneti(registrovati) kroz ovu opciju pre nego krenemo u opciju za radne naloge.

Poslovnice: Opcija je dostupna u svim programima. Poslovnica u veleprodaji ima značenje magacina koji možemo voditi po nabavnim, prosečnim nabavnim i prodajnim cenama.

Valute: Opcija je podešena pri instalaciji.

Partneri: Otvaranje  partnera(kupaca i dobavljača). Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme.

Jedinice mere.

Opštine-Ziro: Opcija koju treba ažurirati za automatsku štampu virmana.

Tarifni sistem: Podopcije su : Šifarnik poreza i Tarifni sistem.

            ŠIfarnik poreza: Opcija koja je nameštena pri instalaciji. Namenjena štampi virmana.

Tarifni sistem: Opcija koja vas rešava glavobolje usled čestih promena stopa poreza. Jednostavnim postupkom u gornjem delu ekrana otvorite novi tarifni sistem i period u kome važi. Tarife i stope će se automatski preneti u novi tarifni sistem. Dalji postupak je da sa F4 pređete u donji deo ekrana gde su tarife sa stopama. Pozicionirate se na one koje hoćete da menjate i sa F2 promenite stope.

Modeli knjiženja: Modelima knjiženja obezbeđena je automatika formiranja finansijskog naloga za svaku vrstu promene: ulaz, izlaz, povraćaj, nivelaciju. Opcija se podešava prilikom instalacije pojedinačno za svakog korisnika a shodno kontnom planu koji koristi.

ULAZ ROBE:

Podopcije su: Ulazni dokumenti, Arhivirani ulazi, Nivelacija .

Ulazni dokumenti: Kroz ovu opciju se vrši ulaz robe/materijala u magacin. Na ekranu imamo pregled opštih podataka po ulazima. U dnu ekrana je kratak help koji ima sledeće opcije: F1- unos novog ulaza, F2- promena opštih podataka za obeleženi ulaz, F3- brisanje obeleženog ulaza, F4- prelazak na stavke za obeleženi ulaz, F5- F6- i F7- štampa raznih ulaznih izveštaja.Ako želimo da formiramo finansijski nalog za ulaz ili ulaze pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

 Za unos opštih podataka za ulaz neophodno je prethodno otvoriti poslovnice i partnere. Pozicioniramo se na ulaz koji nas interesuje i pritisnemo taster F4 za prelaz na stavke tog ulaza. Otvara se prozor u donjem delu ekrana a help se interaktivno menja. Sada su nam raspoložive opcije: F1- za unos nove stavke, F2- za izmenu podataka za već unetu stavku, F3- za brisanje tekuće stavke. Sa tasterom "Esc" vraćamo se unazad.

Arhivirani ulazi: Ova opcija nam služi za pregled i štampu već urađenih povraćaja robe dobavljaču.

Nivelacija: Ova opcija nam omogućava promenu cena robe u magacinu u slučaju da se magacin vodi po prodajnim cenama. Inicijalizacija znači formiranje privremene radne datoteke u kojoj se beleže promene cena. Ta datoteka se briše posle ažuriranja odnosno knjiženja- taster F6. Ako smo se predomislili uvek možemo da se vratimo sa "Esc".U slučaju da izaberemo "Ne" za inicijalizaciju, dobićemo pregled svih urađenih nivelacija. U gornjem delu ekrana zbirno a u donjem delu po stavkama.Sa F5- možemo štampati nivelaciju, a ako želimo da formiramo finansijski nalog za nivelaciju ili nivelacije pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

Sa "Esc" se vraćamo unazad.

RADNI NALOZI:

Podopcije su: Radni nalozi, Materijal u radu, Realizacija radnog naloga.

Radni nalozi: Kroz ovu opciju se vrši otvaranje radnog naloga. Na ekranu imamo pregled opštih podataka po radnim nalozima. U dnu ekrana je kratak help koji ima sledeće opcije: F1- otvaranje novog naloga, F2- promena opštih podataka za obeleženi nalog, F3- brisanje obeleženog naloga, F4- prelazak na stavke za obeleženi nalog, F5- I F6- štampa radnog naloga I trebovanja. Ako želimo da formiramo finansijski nalog za nalog ili naloge pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

 Za unos opštih podataka za nalog neophodno je prethodno otvoriti poslovnice gde se vrsi proizvodnja. Pozicioniramo se na nalog koji nas interesuje i pritisnemo taster F4 za prelaz na stavke tog naloga. Otvara se prozor u donjem delu ekrana a help se interaktivno menja. Sada su nam raspoložive opcije: F1- za unos nove stavke, F2- za izmenu podataka za već unetu stavku, F3- za brisanje tekuće stavke. Sa tasterom "Esc" vraćamo se unazad.

Materijal u radu: Ova opcija nam služi da za otvoreni radni nalog dodatno korigujemo trebovanje materijala, pregled i štampu naloga I trebovanja.

Realizacija radnog naloga: Ova opcija nam omogućava izlaz proizvoda iz magacina gde se proizvod proizvodi u magacin gotovog proizvoda. Magacin proizvoda moze biti u okviru programa za proizvodnju, veleprodaju ili u okviru programa za maloprodaju. Inicijalizacija znači formiranje privremene radne datoteke u kojoj se nalazeproizvodi u radu. Ta radna datoteka se briše posle ažuriranja odnosno knjiženja- taster F6. Ako smo se predomislili uvek možemo da se vratimo sa "Esc".U slučaju da izaberemo "Ne" za inicijalizaciju, dobićemo pregled svih urađenih izlaza iz proizvodnje. U gornjem delu ekrana zbirno a u donjem delu po stavkama.Sa F5- možemo štampati izlaz, a ako želimo da formiramo finansijski nalog za izlaz pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

Sa "Esc" se vraćamo unazad.

IZLAZ ROBE:

Podopcije su: Prodaja, Arhivirane fakture, Arhivirane profakture.

Prodaja : Kroz ovu opciju se vrši izlaz robe iz magacina. Inicijalizacija "Da" znači da želimo da formiramo privremenu radnu datoteku sa trenutnim lagerom i cenama a u cilju prodaje, storniranja, internog prelaza u drugi magacin, formiranje profakture. Kada smo prošli kroz ovaj dijalog dobijamo ekran na kome možemo da ubacimo količinu koju prodajemo(storniramo) koja mora biti manja od stanja na lageru i u slučaju da prodajemo po drugim cenama ubacimo i cenu i izaberemo šta ćemo sa tom kolicinom: prodaja, storno, profaktura, interni . Pored stavke će biti ubačena oznaka "P","S", "R" ili "I" u zavisnosti od toga šta smo izabrali. Na raspolaganju su tasteri za brzo pretraživanje F7 i F8. Kada završimo sve na ovoj radnoj datoteci, da bi se promene registrovale moramo pritisnuti taster F6- koji znači knjiženje urađenih promena u magacinu. Zatim se otvara dijalog prozor preko koga unesemo datum izlaza, podatke o kupcu. Prođemo do kraja sva pitanja i promena je proknjižena.

Arhivirane fakture: Kroz ovu opciju možemo pogledati već urađene fakture, štampati ih, formirati finansijski nalog sa "Alt-K" ili  stornirati fakturu.

Arhivirane profakture: Kroz ovu opciju možemo pogledati već urađene profakture, štampati ih ili  brisati.

IZVEŠTAJI:

Podopcije su: Lager lista -zbirna po artiklima, Stanje po kalkulacijama - lager lista artikala po ulazima., Izveštaj prodaje- izveštaj sa rekapitulacijom poreza za plaćanje. Kartica robe , Popisna lista , Kepu knjiga i dva korisna zbirna izveštaja po dokumentima i po artiklima.

POMOĆNE FUNKCIJE:

Podopcije su: Početno stanje, Kontrola stanja lagera, Reindeks i Prosečne cene.

Početno stanje: Kada kroz administraciju otvorimo novu godinu ova opcija služi da se opciono robni promet u novoj godini prenese kao početno stanje ili da se promet obriše i da se baze pripreme za knjiženje u novoj godini. 

Kontrola stanja lagera: Opcija iz skupa zaštitnih mera. Funkcija je regeneracija stanja lagera po ulazima.

Reindeks: Opcija koja je zastupljena u svim programima a iz skupa je zaštitnih funkcija sistema.Označava ponovno formiranje neophodnih indeksa tekuće baze podataka.

Prosečne cene: Služi za obračun prosečnih cena kad se magacin vodi po prosečnim nabavnim cenama.

 

P R O D A J A (Maloprodaja)

Za ulazak u program pritisnite slovo "P" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvorenu maloprodaju ,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>.Nakon toga istim postupkom unesete i poslovnicu u okviru date firme.

U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane poslovnicu odnosno radnju koju vodimo.

Glavne opcije menija: MATIČNI PODACI, ULAZ ROBE, IZLAZ ROBE ,IZVEŠTAJI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

MATIČNI PODACI:

Podopcije su: Artikli, Troškovi, Valute, Partneri, Jedinice mere, Opštine-Ziro, Tarifni sistem i Model knjiženja.

Artikli: Postupak kod svih šifarnika je isti. Imamo opcije: F1- unos novog podatka, F2- izmena obeleženog podatka, F3- brisanje obeleženog podatka, F4- sortiranje po šifri ili nazivu, F5- štampa, F6 i F7- pretraživanje. Artikle moramo uneti(registrovati) kroz ovu opciju pre nego krenemo u opciju za ulaz robe.

Troškovi: Opcija je namenjena knjiženju troškova koji se smeštaju u kolone 15,16 i 17 knjige   PK-1. U gornjem delu ekrana su nazivi troškova sa definisanom kolonom u PK-1, a u donjem delu su knjiženi troškovi po datumima. Posle uvođenja automatizma kod knjiženja žiroračuna troškovi se automatski knjiže prilikom knjiženja izvoda, pa je ova opcija ostala jedino u funkciji   kontrole knjiženih promena.

Valute: Opcija je podešena pri instalaciji.

Partneri: Otvaranje  partnera(kupaca i dobavljača). Šifarnik je zajednički za sve aplikacije u okviru jedne firme.

Jedinice mere

Opštine-Ziro: Opcija koju treba ažurirati za automatsku štampu virmana.

Tarifni sistem: Podopcije su : Šifarnik poreza i Tarifni sistem.

            ŠIfarnik poreza: Opcija koja je nameštena pri instalaciji. Namenjena štampi virmana.

Tarifni sistem: Opcija koja vas rešava glavobolje usled čestih promena stopa poreza. Jednostavnim postupkom u gornjem delu ekrana otvorite novi tarifni sistem i period u kome važi. Tarife i stope će se automatski preneti u novi tarifni sistem. Dalji postupak je da sa F4 pređete u donji deo ekrana gde su tarife sa stopama. Pozicionirate se na one koje hoćete da menjate i sa F2 promenite stope.

Modeli knjiženja: Modelima knjiženja obezbeđena je automatika formiranja finansijskog naloga za svaku vrstu promene: ulaz, izlaz, povraćaj, nivelaciju. Opcija se podešava prilikom instalacije pojedinačno za svakog korisnika a shodno kontnom planu koji koristi. Opcija je dakle aktivna ako se radi o preduzeću koje ima maloprodaju.

ULAZ ROBE:

Podopcije su: Ulazni dokumenti, Arhivirani ulazi, Nivelacija .

Ulazni dokumenti: Kroz ovu opciju se vrši ulaz robe u magacin. Na ekranu imamo pregled opštih podataka po ulazima. U dnu ekrana je kratak help koji ima sledeće opcije: F1- unos novog ulaza, F2- promena opštih podataka za obeleženi ulaz, F3- brisanje obeleženog ulaza, F4- prelazak na stavke za obeleženi ulaz, F5- F6- i F7- štampa raznih ulaznih izveštaja.Ako želimo da formiramo finansijski nalog za ulaz ili ulaze pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

 Za unos opštih podataka za ulaz neophodno je prethodno otvoriti  partnere. Pozicioniramo se na ulaz koji nas interesuje i pritisnemo taster F4 za prelaz na stavke tog ulaza. Otvara se prozor u donjem delu ekrana a help se interaktivno menja. Sada su nam raspoložive opcije: F1- za unos nove stavke, F2- za izmenu podataka za već unetu stavku, F3- za brisanje tekuće stavke. Sa tasterom "Esc" vraćamo se unazad.

Arhivirani ulazi: Ova opcija nam služi za pregled i štampu već urađenih povraćaja robe dobavljaču.

Nivelacija: Ova opcija nam omogućava promenu cena robe u radnji u slučaju da se radi o trgovini. Inicijalizacija znači formiranje privremene radne datoteke u kojoj se beleže promene cena. Ta datoteka se briše posle ažuriranja odnosno knjiženja- taster F6. Ako smo se predomislili uvek možemo da se vratimo sa "Esc".U slučaju da izaberemo "Ne" za inicijalizaciju, dobićemo pregled svih urađenih nivelacija. U gornjem delu ekrana zbirno a u donjem delu po stavkama.Sa F5- možemo štampati nivelaciju, a ako želimo da formiramo finansijski nalog za nivelaciju ili nivelacije pritisnućemo kombinaciju tastera "Alt-K". Tada se otvara dijalog prozor preko koga dodeljujemo period knjiženih promena, vrstu finansijskog naloga, broj finansijskog naloga se dodeljuje automatski i datum finansijskog naloga.

Sa "Esc" se vraćamo unazad.

IZLAZ ROBE:

Podopcije su: Prodaja, Arhivirane fakture, Dnevni pazar.

Prodaja : Kroz ovu opciju se vrši izlaz robe iz radnje. Inicijalizacija "Da" znači da želimo da formiramo privremenu radnu datoteku sa trenutnim lagerom i cenama a u cilju prodaje, storniranja, internog prelaza u drugi magacin . Kada smo prošli kroz ovaj dijalog dobijamo ekran na kome možemo da ubacimo količinu koju prodajemo(storniramo) koja mora biti manja od stanja na lageru i izaberemo šta ćemo sa tom kolicinom: prodaja, storno, interni . Pored stavke će biti ubačena oznaka "P","S" ili "I" u zavisnosti od toga šta smo izabrali. Na raspolaganju su tasteri za brzo pretraživanje F7 i F8. Kada završimo sve na ovoj radnoj datoteci, da bi se promene registrovale moramo pritisnuti taster F6- koji znači knjiženje urađenih promena u magacinu. Zatim se otvara dijalog prozor preko koga unesemo datum izlaza, podatke o kupcu. Prođemo do kraja sva pitanja i promena je proknjižena.

Arhivirane fakture: Kroz ovu opciju možemo pogledati već urađene fakture, štampati ih, formirati finansijski nalog sa "Alt-K" ili  stornirati fakturu.

Dnevni pazar: Kada formiramo prodaju za određeni dan tada još treba da razdvojimo pazar na gotov novac, čekove, vize ...Kroz ovu opciju možemo da razdvojimo dnevni pazar na delove u zavisnosti od toga koju vrstu pazara imamo za taj dan.

IZVEŠTAJI:

Podopcije su: Lager lista -zbirna po artiklima, Stanje po kalkulacijama - lager lista artikala po ulazima., Izveštaj prodaje- izveštaj sa rekapitulacijom poreza za plaćanje. Kartica robe -korisna opcija za internu kontrolu, Trgovačka knjiga -ako se radi o trgovini, Kepu knjiga za komision ,  Knjiga poslovanja (PK-1), Knjiga žiroračuna, Knjiga EPO za paušalce, Knjiga poreza, Dnevni promet ugostitelja za SUR , Knjiga materijala (KRM) za SZR, Nalepnice -Opcija za štampu nalepnica sa cenom i obračunatim porezom. Tu je još i opcija Obračun poreza po prosečnim preračunatim stopama za STR koji se razdužuje finansijski.

Skrenuo bih pažnju jedino na knjigu žiroračuna gde se unose promene sa izvoda.Kada se otvori, u gornjem delu ekrana je žiroračun na koji se knjiži a u donjem su stavke sa opisom,datumom i iznosom. Radi ažurnosti trgovačke knjige odnosno kolone u koju se beleži uplaćen pazar uvedena je opcija da se otvori još jedan žiroračun koji bi počinjao sa 0(nulom), a na koji bi se knjižio uplaćen pazar na osnovu prijave vlasnika radnje. Ovaj podatak koristi trgovačka knjiga.Knjiga žiroračuna ima dosta korisnih opcija: automatsko knjiženje troškova, na osnovu opisa možemo dobiti izveštaje za recimo uplaćen iznos dobavljaču, uplaćen iznos za svaki od poreza itd.

POMOĆNE FUNKCIJE:

Podopcije su: Firme,Početno stanje, Kontrola izveštaja, Reindeks, Bilans uspeha i APP obrazac.

Firme : Ova opcija zamenjuje opciju iz administracije za otvaranje firmi.U gornjem delu ekrana su firme.Help u dnu ekrana nas obaveštava o mogućim opcijama: F1- Unos nove firme, F2- promena podataka za označenu firmu, F3- brisanje označene firme, F4- prelazak na donji deo ekrana odnosno rad sa poslovnicama označene firme, F5-štampa listinga firmi. Kada se nalazimo u donjem delu ekrana na poslovnicama kod unosa (F1) nove poslovnice biramo kojeg će tipa biti poslovnica( polje VRSTA), a moguće vrste su STR-finansijsko razduženje,STR-trgovina komadno, Komision i veleprodaja. Ako se radi o preduzeću onda unosimo i podatke za knjiženje u finansijsko knjigovodstvo: firmu i poslovnicu na koju se knjiži.

Početno stanje: Kada kroz administraciju otvorimo novu godinu ova opcija služi da se opciono  promet u novoj godini prenese kao početno stanje ili da se promet obriše i da se baze pripreme za knjiženje u novoj godini. 

Kontrola izveštaja: Statistika po operaterima o broju proknjiženih stavki.

Reindeks: Opcija koja je zastupljena u svim programima a iz skupa je zaštitnih funkcija sistema.Označava ponovno formiranje neophodnih indeksa tekuće baze podataka.

Bilans uspeha i APP  za slučaj da se radi o komisionu i STR-koji se razdužuje komadno.

 

P L A T E (Obračun zarada radnika)

Za ulazak u program pritisnite slovo "L" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvorene plate ,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>. U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: PRIPREMA OBRAČUNA, OBRAČUN LD, IZVEŠTAJI ,ŠIFARNICI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

PRIPREMA OBRAČUNA:

Sadrži sledeće podopcije:

Mesečni podaci o radu: Kroz ovu opciju se unose časovi rada po radnicima za određeni mesec. Pozicioniramo se sa leve strane ekrana na mesec za koji unosimo sate i tada sa "Tab"-om ili "Enterom" prelazimo na desni deo ekrana pa sa F1 krećemo sa unosom radnika i sati za dati mesec po vrstama rada Dostupne su nam još i opcije F2-promena podataka za tekućeg radnika i F3- brisanje podataka o radu za tekućeg radnika. Povratak nazad je sa tasterom "Esc".

Ažuriranje minulog rada: Ovu opciju je neophodno pustiti pre svakog obračuna LD, a u cilju preračuna ispravnog procenta minulog rada.

Obustave i naknade: Ažuriranje obustava i naknada za mesec za koji se radi obračun LD.

Korekcije zarada: Posle obračuna neto zarada pomoću ove opcije možemo da korigujemo neto zaradu na više ili na niže. Posle ovoga je potrebno ponovo pustiti obračun neto zarada.

Korekcije procenata: Ova opcija nam služi da unesemo procente za razne vrste rada po mesecima(napr. bolovanje=80% odnosno unosimo 0.8)

Koeficijenti korekcije za PIO: Ova opcija nije više u funkcij.

OBRAČUN LD:

Obračun zarada : Potrebno je uneti bruto osnovicu koja se množi koeficijentom po svakom radniku a zatim se dodaje minuli rad i na taj način dolazimo do bruto zarade.Posle unosa svih vrsta zarada pusta se obracun zarade sa F6 gde se jos trazi i podatak o prosecnoj zaradi u republici.Stvarni i mogući broj sati je u stvari fond sati za tekući mesec i potrebno ih je uneti.Broj sati koje je radnik odradio za tekući mesec deli se sa ovim brojem i proporcionalno smanjuje neto zaradu. Posle uradjenog obracuna sa F6 mozete stampati potrebne izvestaje. Ako primetite da postoje neke greske mozete se uvek vratiti, ispraviti obracun i ponovo sa F6 pustiti obracun.

Moguce je raditi obracun iz vise delova do 9. OD obrazac kumulira obracune ako ih je vise.

Obračun bolovanja i porodiljskog: Ova opcija je slicna obracunu zarada s tim sto su ova dva obracuna drugacija u skladu sa zakonom.

Obračun obustava , Obračun kredita i Obračun naknada se puštaju posle konačnog obračuna bruto zarade.

IZVEŠTAJI:

Prisutan je veliki broj izveštaja pa ću ih pomenuti po važnosti:

Opšta rekapitulacija: Više interni izveštaj po poslovnicama.Sadrži i podatak o ukupnim potrebnim sredstvima za tekuću isplatu.

Rekapitulacija doprinosa: Naziv sam za sebe govori sve. Ovaj izveštaj sadrži pregled svih doprinosa i poreza.

Slede propisani standardni obrasci: OD i OD1, OPJ i OPJ1, OZ obrazac .

Zatim Ostali izveštaji ->Platni spisak, Virmani, Obustave i Naknade i mnogi drugi.

ŠIFARNICI:

Radnici:  U gornjem delu ekrana su poslovnice.Potrebno je otvoriti barem jednu.U donjem prozoru se otvaraju šifre radnika a na njega prelazimo tako što se pozicioniramo na poslovnicu za koju otvaramo radnike i pritisnemo taster F4. Zatim slede standardni tasteri F1-za unos novog radnika, F2- za izmenu podataka označenog radnika, F3- brisanje označenog radnika. 

Doprinosi: Opcija koja sadrži procente svih doprinosa. Sa leve strane je vrsta doprinosa: 1- na teret radnika, 2- na teret poslodavca. Treba uneti ziroračune doprinosa i poziv na broj za PIO, a u cilju pripreme za štampu virmana.

Obustave i naknade: Kroz ovu opciju se otvaraju šifre novih stalnih i jednokratnih obustava i naknada.

Kvalifikacije: Ova opcija sadrži podatke o kvalifikacijama i koeficijentima radnika, a bitna je i zbog minimalne bruto osnovice za obračun doprinosa koja se menja iz meseca u mesec, a na ovom mestu korisnik može sam da ih promeni.Ostali šifarnici su manje bitni ili su van upotrebe. POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO sadrže standardne opcije koje smo već prešli.

OSNOVNA SREDSTVA I SITAN  INVENTAR

Za ulazak u program pritisnite slovo "O" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoren program za osnovna sredstva ,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>. U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: MATIČNI PODACI, OBRAČUN, IZVEŠTAJI ,POPIS, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

MATIČNI PODACI:

Osnovna sredstva: Opcija preko koje se otvaraju inventarski brojevi odnosno registruju osnovna sredstva i sitan inventar. Prethodno moramo otvoriti šifre računopolagača i lokacija. U dijalog prozoru koji se otvara posle F1( unos novog podatka) definišemo amortizacionu grupu i unesemo ostale podatke. Za sitan inventar dodeljujemo amortizacionu grupu čija šifra počinje sa "Z".

Amortizacione grupe: Opcija za unos izmenu i brisanje amortizacionih grupa.

Koeficijenti revalorizacije:  Opcija za unos koeficijenata revalorizacije.

Računopolagači i Lokacije.Neophodno je otvoriti bar jednog računopolagača i jednu lokaciju.

OBRAČUN:

Sadrži opcije za obračun amortizacije i revalorizacije. Sadrži takođe i opciju za otuđenje i rashod osnovnog sredstva. U ovom slučaju automatski obračunava amortizaciju i revalorizaciju sa datumom otuđenja ili rashoda.

IZVEŠTAJI: Sadrži standardne i neophodne izveštaje kao što su: Kartica, Amortizacija, Revalorizacija, Otuđenje i rashod te preglede po grupama, kontima i računopolagačima.

POPIS: Opcija za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara.

 

 

 

 

FAKTURE (Fakturisanje usluga)

Za ulazak u program pritisnite slovo "R" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoren program za fakture ,zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>. U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: FAKTURE, UGOVORI, IZVEŠTAJI ,ŠIFARNICI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO. FAKTURE: Opcija služi za unos faktura.Izgled ekrana je standardan i tok operacija ide tako što se prvo otvori faktura u gornjem prozoru sa F1, a zatim sa F4 prelazimo na stavke. F5- je štampa fakture.

UGOVORI: Opcija služi za pisanje ugovora po kojima se fakturiše usluga.

IZVEŠTAJI: Pregled po kupcima i EPO knjiga.

ŠIFARNICI: Podopcije su Poslovnice, Partneri, Usluge i Tarifni sistem. Kroz opciju usluge otvaramo šifarnik usluga a to je prvi od četiri opisa stavke fakture. Ostala tri polja za opis unose se u toku pisanja fakture.

 

BLAGAJNA

Za ulazak u program pritisnite slovo "G" iz glavne maske i unesite lozinku. Zatim uneste šifru firme ili ako niste sigurni pritisnite <Enter> i otvoriće vam se šifarnik sa svim firmama koje imaju otvoren program za blagajnu, zatim izaberete firmu strelicom gore-dole i <Enter>. U vrhu ekrana sa leve strane imamo informaciju o firmi koju vodimo, a sa desne strane korisničko ime operatera.

Glavne opcije menija: BLAGAJNA, IZVEŠTAJI ,ŠIFARNICI, POMOĆNE FUNKCIJE i OSTALO.

BLAGAJNA: Opcija služi za unos naloga naplatite I isplatite.Izgled ekrana je standardan i tok operacija ide tako što se prvo otvori nalog u gornjem prozoru sa F1, a zatim sa F4 prelazimo na stavke. F5- je štampa naloga.

IZVEŠTAJI: Dnevnik blagajne i Kartica racuna.

ŠIFARNICI: Podopcije su Poslovnice, Kontni plan, Vrste blagajne. Kroz opciju vrste blagajne otvaramo šifarnik blagajni I definisemo konto blagajne I prelazni konto na osnovu kojih ce se vrsiti automatsko kontiranje.