>> MSDOS, WINDOWS i WEB verzija

>> Siguran višekorisnički rad       

>> Jednostavan i brz pristup podacima

>> Podrška klijentima

>> Višegodišnji rad i test u praksi

>> Ograničeno pravo pristupa

>> Interaktivno otvaranje baza
    podataka za neograničen broj firmi


>> Otvaranje nove godine

>> Hijerarhijska organizaciona
    struktura preduzeća i pregledi
    promena po toj strukturi


>> Jedinstvena evidencija artikala
    usluga, komitenata, radnika, valuta

¨ Blagajna

·  Glavna Knjiga, analitika, kartice,
   brzi ekranski prikazi
·  IOS, bilansi, zaključni list

·  Nalog Naplatiti/Isplatiti, dnevnik blagajne,
   formiranje finansijskog naloga za svaku
   vrstu promene          

¨ Robno-materijalno knjigovodstvo

¨ Maloprodaja

·  Ulazi, fakture, nivelacije, više magacina, avansni računi,uvoz
·  Cene: nabavne, prosečne i prodajne
·  Lageri, kartice, izveštaj prodaje, KPR, KIR
·  Izbor zaglavlja memoranduma
·  Formiranje finansijskog naloga

·  Kalkulacije, nivelacije, dnevni pazar, prodaja,
   žiroračun, obračun poreza
·  KR, KR-1, KEPU, TK, KRM, PK-1, PPPDV
   bilans uspeha, izveštaj prodaje, lageri,KPR,KIR
·  Svi tipovi STR-a, formiranje fin. naloga

¨ Proizvodnja

¨ Obračun zarada

·  Ulazi, fakture, nivelacije, avansni računi,uvozne kalkulacije
·  Radni nalozi, normativi
·  Neograničen broj magacina
·  Cene: nabavne, prosečne i prodajne
·  Lageri, kartice, izveštaji,KPR,KIR
·  Formiranje finansijskog naloga

·  Evidencija o radnicima, odvojeni obračuni
  
za svaku posl.jedinicu, obustave, PP OD
   OD-1, OPJ, M4, lični karton
·  Evidencija o satima na radu
·  Porodiljsko bolovanje i bol.preko 30 dana
·  Formiranje finansijskog naloga

¨ Fakture usluga

¨ Osnovna sredstva i sit.inventar

·  Fakturisanje usluga. KPO knjiga
·  Pregled po kupcima, formiranje fin.naloga
·  Izbor zaglavlja memoranduma

·  Amortizacija, revalorizacija
·  Otuđenje i rashod
·  Kartice, izveštaji...

Tel.: (+381)64-21-42-177, (+381)64-117-28-94
softskyrs@gmail.com
www.softsky.co.rs