home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za nivelacije. U gornjem delu ekrana na slici desno su urađene nivelacije sa zbirnim vrednostima i opštim podacima. U donjem delu ekrana se vide stavke za tu nivelaciju.
Iznad tabele zaglavlja se nalaze komandni dugmići za formiranje nove nivelacije, izmenu, knjiženje i štampu nivelacije. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih.
U dnu ekrana imate dodatne informacije o nivelaciji na kojoj se trenutno nalazi pokazivač. Tu možete videti ime operatera te datum i vreme unosa.
Brojevi nivelacija idu od 1 pa na više.
Pritiskom na dugme za unos nove nivelacije dobijate ekran desno. Program vam nudi prvi sledeći broj nivelacije.  U kolonu Nova cena kucate novu cenu. Ako nivelišete ceo magacin onda možete upotrebiti i polje procenat za procentualno povećanje ili smanjenje cena a onda pojedinačno podesiti cene ako ima potrebe. Na kraju unesite datum nivelacije i pritisnite taster za potvrdu.

Posle završenog unosa nivelaciju možete štampati. Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe nivelacije.
 

Pritiskom na dugme za knjiženje ulaza(desno) otvara se dijalog ekran gde unosite period koji se obuhvata u nalogu, vrstu naloga i datum naloga. Broj naloga program nudi sam. Nalog se šalje na ekran neproknjiženih naloga u finansijsko knjigovodstvo odakle možete da ga štampate i knjižite.
home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa