home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa


 

Ekran za unos ulaznog dokumenta-kalkulacije. U gornjem delu ekrana na slici desno su ulazni dokumenti sa zbirnim vrednostima i opštim podacima za ceo ulaz. U donjem delu ekrana se vide stavke za taj ulaz. Iznad tabele zaglavlja se nalaze komandni dugmići za otvaranje novog ulaza, izmenu, knjiženje i štampu ulaza. Prelaskom kursorom miša preko tih dugmića pojavljuje se dodatni opis za svakog od njih. U donjem delu ekrana iznad tabele stavki nalaze se dugmići za unos, izmenu stavki.
U dnu ekrana imate dodatne informacije o ulazu na kome se trenutno nalazi pokazivač.
Pritiskom na dugme za unos ili izmenu ulaza dobijate ekran desno. Program vam nudi prvi sledeći broj ulaza. Polje dobavljača možete uneti i kucanjem pocetnih slova naziva. Polja za rabat, maržu, zavisne troškove i vrstu ulaza su pomoćna i njihove vrednosti se prenose na stavke ali na stavkama takođe možete da ih menjate. Polje "Obveznik_PDV" odnosi se na dobavljaca. Odbitni porez je cekiran ako se radi o robi za koju je placen porez i trazi se odbitak. Polje "Interni" treba da bude cekirano za interne dokumente (i popis), a time ga oznacavamo da ne udje u knjigu primljenih racuna. Posle unosa osnovnih podataka pritisnite taster za potvrdu unosa ili izmene. Ovo je prvi korak za unos ulaznog dokumenta.
Kada smo otvorili ulaz kao što je gore navedeno pritisnemo dugme za unos stavki za taj dokument ili dugme za izmenu ako smo već uneli stavku i ako želimo da je promenimo.

Tarifa je maloprodajna i definiše se kod otvaranja artikla a odnosi se na ukalkulisani PDV. Ulaznom tarifom definisemo placeni(odbitni) PDV a na nabavnu cenu. Nabavna cena je cena bez poreza. Rabat i marža su u procentima a zavisni troškovi u dinarima po jedinici mere. Program će vam ponuditi maloprodajnu cenu nakon čega vi možete tu cenu korigovati. Zavisni troskovi se unose u dinarskom iznosu u ukupnom iznosu po stavci, a program ih raspodeljuje po jedinici mere.

Potvrdite unos ili izmenu pritiskom na taster Save. Ako ste se predomislili pritisnite taster Prekid za odustajanje od unosa ili izmene.

Posle završenog unosa ulaz možete štampati. Kada pritisnete dugme za štampu pojavi se sledeći ekran za upit. Možete birati jednu od ponuđenih opcija. Broj opcija se povećava ili smanjuje zavisno od toga u kom tipu poslovnice se nalazite. U slučaju komisiona na ovom ekranu ćete izabrati štampu evidencionog lista(obrazac KR sa ugovorom ili bez i KR-1). Na samom dnu ove strane nalazi se izgled štampe kalkulacije.
 
 

Pritiskom na dugme za knjiženje ulaza(na slici levo) otvara se dijalog ekran gde unosite period koji se obuhvata u nalogu, vrstu naloga i datum naloga. Broj naloga program nudi sam. Nalog se šalje na ekran neproknjiženih naloga u finansijsko knjigovodstvo odakle možete da ga štampate i knjižite.
ulazi7.JPG (57279 bytes)

home
instalacija|pocetak |firme/aplikacije| operateri| zaštita podataka| registracija programa